Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd. (SIFCO)

posted in: Uncategorised | 0

วิสัยทัศน์ (Vision) เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรชั้นนำที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโลก พันธกิจ (Mission) • ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ • ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล • ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว • พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นโยบาย เรามุ่งมั่นที่จะ “ผลิต พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานแรงงานไทย มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในองค์กรเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”   Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd. (SIFCO) was established in 1988. … Continued