Main Menu
หน้าหลักแผนที่สมัครงานบทความติดต่อเรา
Login Form

ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
Our Product

ข่าวสารล่าสุด

cURL error 60: SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed

clock
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

          บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด (SIFCO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท  มีโรงงาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 362 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนพื้นที่ 146 ไร่ และมีสาขาย่อยตั้งอยู่ที่
เลขที่ 123 - 125 ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพนักงานทั้งสิ้น 600 คน เป็นฝ่ายผลิต 500 คน

          

        

    

ฝ่ายสำนักงานธุรการ บัญชีและการเงิน การตลาดและอื่น ๆ 100 คน เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสับปะรดบรรจุกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้นรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศทำการผลิตตามคำสั่ง หรือข้อกำหนดของลูกค้ารวมทั้งการผลิตตามมาตรฐานสากลปัจจุบันมีกำลังการผลิตสับปะรดวันละ 500 ตัน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ บริษัทSIFCO ที่ผลิตเป็นการผลิตตามกำลังและสัญญาซื้อของลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งการแก้ไขกระบวนการผลิตและข้อกำหนดทางเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตนั้น บริษัท SIFCO จะเน้นถึงคุณภาพการผลิตสินค้าและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจะผลิตให้ได้เท่ากับและ / หรือสูงกว่ามาตรฐาน

 

 
นโยบายคุณภาพ

       เรามุ่งมั่นที่จะ  "ผลิต พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ถูกสุขลักษณะ และจริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ  "

ความหมาย            
       " ผลิตสินค้า "  หมายความว่า  :  ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP / HACCP และให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 , IFS และ BRC  เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ           
       " พัฒนาและปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง "  หมายความว่า  :  ในการผลิตสินค้า  บริษัทฯมีการพัฒนาขบวนการผลิตและปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิตสินค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา  พนักงานที่บริษัทฯคัดเลือกเข้าทำงานจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและต่อหน้าที่ที่กระทำ           
       " เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย "  หมายความว่า  :  สินค้าของบริษัทฯต้องมีความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายทั้งจากประเทศผู้ผลิตและจากประเทศลูกค้า           
       " ถูกสุขลักษณะ "  หมายความว่า  :  พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต  ต้องผ่านการฝึกอบรมและตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคลก่อนการผลิตทุกวันสินค้าต้องถูกตรวจสอบความสะอาดและฆ่าเชื้อจนได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ           
       " มีจริยธรรม "  หมายความว่า  :  บริษัทฯต้องจัดจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงจริยธรรมต่อพนักงานทุกคนในการดูแลจัดการสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พนักงานควรได้รับรวมทั้งให้หลักประกันความรับผิดชอบต่อลูกค้าหลังการส่งมอบสินค้า           
       " รักษาสิ่งแวดล้อม "  หมายความว่า  :  บริษัทฯต้องดูแลจัดการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดจากขบวนการผลิตและภายหลังการผลิตสินค้า  รวมทั้งสภาพแวดล้อมของตัวอาคารและอุปกรณ์การผลิตให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายกำหนดตลอดเวลา